Back

★ Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas                                     

★ Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas ir ģeogrāfiski jomas īpatnības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā. Kopā Latvijā 683 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statusā, kurai ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem. Aizsargājamās teritorijas iedala šādās kategorijās: nacionālie parki, biosfēras rezervāti, dabas liegumi, dabas parki, aizsargājamo ainavu apvidi, dabas liegumi, aizsargājamās jūras teritorijas un dabas pieminekļi. TERITORIJAS pārvalda un apsaimnieko dabas aizsardzības pārvalde.

683 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas sīkāk) atbrīvota:

 • 1 biosfēras rezervāts. (1 biosphere reserve)
 • 42 dabas parki. (42 nature parks)
 • 7 aizsargājamās jūras teritorijas.
 • 4 dabas rezervāti. (4 nature reserves)
 • Dendroloģiskie stādījumi. (Dendroloģiskie beds)
 • 261 dabas liegumā. (261 in the nature reserve)
 • Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie formas.
 • Aizsargājamo koku. (Conservation of trees)
 • 4 nacionālie parki. (4 national parks)
 • 9 aizsargājamo ainavu apvidi.
 • Alejas. (Alley)
 • Vairāk nekā 355 dabas pieminekļi, kas ir atsevišķi, ārpus dabas vai cilvēka formu.
                                     

1.1. Saraksts. Nacionālie parki. (National parks)

Latvijā ir 4 nacionālie parki, kas lielākoties ir vietās, kur tas ir saglabāts dabas vērtības, ainavas vērtībām un kultūras mantojumu, vienlaikus veicot pētniecības, izglītības un atpūtas organizācija.

                                     

1.2. Saraksts. Dabas rezervāti. (Nature reserves)

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dabas rezervāti ir cilvēka darbības ir bezmaksas, vai mazpārveidotas teritorijas, jo dabisko procesu netraucēta attīstība, lai aizsargātu un izpētītu retas vai pārstāvis ekosistēmas un to sastāvdaļas. Latvijā ir 4 dabas rezervāti:

                                     

1.3. Saraksts. Dabas parki. (Natural parks)

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dabas rezervāti ir teritorijas, kas pārstāv noteikta platība, dabas, kultūras un vēstures vērtības, un kas ir piemērots sabiedrības atpūtai, izglītošanas un audzināšanai. Latvijā ir 42 dabas parki

                                     

1.4. Saraksts. Aizsargājamo ainavu apvidi. (Areas of protected landscapes)

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, aizsargājamo ainavu apvidos, kas atzīti teritorijas, kas izceļas ar savu unikālo ainavu un īpašu skaistumu. Tie ir paredzēti, lai aizsargātu un saglabātu kultūras ainavu, bioloģisko daudzveidību, vienlaikus nodrošinot iedzīvotājiem atpūtas un tūrisma piemērotas vides saglabāšanu. Latvijā ir 9 aizsargājamo ainavu apvidi:

                                     

1.5. Saraksts. Dabas rezervāti. (Nature reserves)

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dabas rezervāti ir cilvēka darbības mazpārveidotas vai dažādā pakāpē, pārvērš dabas teritorijas, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku dzīvotnes, un īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanu. Latvija ir 261 dabas rezervāts:

                                     

1.6. Saraksts. Dabas pieminekļi. (Natural monuments)

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, dabas pieminekļi ir atsevišķi, savrupi dabas veidojumi: aizsargātas koki, dendroloģiskie gultas, alejas, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un citi dabas retumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība. Latvijā ir 355 dabas pieminekļi:

                                     
 • Aizsargājamā jūras teritorija ir aizsargājama dabas teritorija Saskaņā ar Latvijas likumdošanu aizsargājamās jūras teritorijas ir vietas Latvijas Republikas
 • rietumiem no Tūjas Vitrupe Tūja Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Aizsargājamās jūras teritorijas Likums par īpaši aizsargājamām teritorijām
 • dendrārijs Tērvetes Sprīdīšu dendroloģiskie stādījumi Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Likums: Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
 • aizsargājamo ainavu apvidus Ziemeļgaujas aizsargājamo ainavu apvidus Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Likums: Par īpaši aizsargājamām dabas
 • sēravoti Zvārde Zvirgzdenes ezera salas Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Dabas liegums Likums: Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
 • Dabas parki ir aizsargājamas dabas teritorijas Saskaņā ar Latvijas likumdošanu dabas parki ir teritorijas kas pārstāv noteikta apvidus dabas un kultūrvēsturiskās
 •  maijā, Wayback Machine vietnē. Dabas aizsardzības pārvalde Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Likums par īpaši aizsargājamām teritorijām
 • Latvijas īpaši aizsargājamo sugu saraksts, pilnā nosaukumā Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu
 • Dabas liegums ir aizsargājama dabas teritorija Saskaņā ar Latvijas likumiem dabas liegums ir cilvēka darbības mazpārveidota vai dažādā pakāpē pārveidota


                                     
 • īpaši aizsargājamas dabas teritorijas - dabas lieguma - statuss. 2004. gadā teritorijai tika piešķirts Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamās
 • nozīmes īpaši aizsargājamās sugas: lūsis, vilks, bebrs, meža cauna, baltais zaķis, ziemeļu sikspārnis un Natūza sikspārnis. Dabas lieguma teritorijā regulāri
 • Dabas parks Ogres ieleja ir Latvijas īpaši aizsargājamā dabas teritorija kas atrodas Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ērgļu novadā. Dabas parks ir iekļauts
 • mežmalās. Dabas liegums ir iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā Natura 2000 teritoriju tīklā. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
 • Saukas dabas parka ir iekļauts Latvijas Natura 2000 - Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā kods Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
 • Abavas senlejas dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija kas aptver daļu Abavas senlejas un Abavas upes ieleju Austrumkursas augstienes ziemeļaustrumu
 • Ragakāpa ir īpaši aizsargājama dabas teritorija dabas parks Jūrmalā. Izvietojusies gar Rīgas jūras līča krastu Buļļuciemā. Aizsargājamā teritorija izveidota
 • Bauskas dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija Bauskas un Rundāles novados. Izvietojies Lielupes ielejā posmā no Bauskas līdz Mežotnei. Aizsargājamā
 • teritorija bet 42 - ezera akvatorija. Dabas liegums izveidots 1999. gadā, lai nodrošinātu aizsardzību Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamiem
 • iemesls ir Latvijas un Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās putnu sugas mazā ērgļa Aquila pomarina augstais ligzdošanas blīvums. Teritorijas mozaīkveida
 • Milzukalns ir īpaši aizsargājama dabas teritorija dabas parks Engures novada Smārdes pagastā. Izvietojusies pagasta rietumdaļā, uz ziemeļiem no Milzkalnes


                                     
 • medības Parka iecirknis. 2005. gadā dabas parku Tērvete iekļāva Eiropas mēroga īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Parkā izveidots
 • Atšķirībā no citām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām rezervātos cilvēkiem atļauts uzturēties tikai ar mērķi veikt zinātnisko darbu vai dabas aizsardzības
 • ezera dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija Kuldīgas novada Ēdoles pagastā. Iekļauj Pinku ezeru un tā apkārtni. Aizsargājamā teritorija izveidota
 • Latvijas Dabas fonds darbojas dabas aizsardzības praktiskajā nodrošināšanā, izstrādājot retu, apdraudētu sugu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības
 • dabas parks jeb dabas parks Engures ezers ir Latvijas īpaši aizsargājama dabas teritorija Dabas parks dibināts 1998. gada 24. februārī ar Latvijas
 • Latvijā ir četri nacionālie parki. Tie aizņem aptuveni 3, 2 no Latvijas teritorijas Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Baltijas valstu nacionālo
 • Šis raksts ir par dabas parku. Par ezeru skatīt rakstu Cārmins. Cārmaņa ezers ir dabas parks Latgalē. Izvietojies Latgales augstienes Dagdas paugurainē
 • Dabas parks Silene ir īpaši aizsargājama dabas teritorija šajā dabas teritorijā atrodas 8 aizsargājami objekti kultūrvēsturiskie pieminekļi. Dabas
 • kā arī ievērojamu skaitu īpaši aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu. Teritorija iekļauj arī Lieluikas un Mazuikas ezeru dabas liegumu. Mazuikas ezers atzīts
                                     
 • Dabas piemineklis ir aizsargājams dabas objekts. Parasti pie dabas pieminekļiem tiek pieskaitīti dažādi izcili vai arī reti dabas veidojumi, nelielas
Podzēni
                                               

Podzēni

Podzēni ir ciems Kocēnu novada Vaidavas pagastā. Atrodas pagasta rietumu daļā. Apdzīvotā vieta atrodas pie autoceļa A3. Apdzīvotā vieta izveidojusies pie bijušās Podzēnu muižas Podsem. Aizsargājamā Podzēnu lapegļu aleja sākas no muižas centra.

Users also searched:

aizsargājamās dabas teritorijas, aizsargājamie dabas objekti kurzemē, aizsargājamie dabas objekti rīgā, dabas liegums karateri, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas latvijā. latvijas sarkanā grāmata, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā jāuzvedas aizsargājamā dabas teritorijā, kad izveidojās vienota dabas aizsardzības sistēma, dabas, pai, Latvijas, latvijas, aizsargjamie, objekti, aizsardzbas, teritorijas, aizsargjams, dabas liegums karateri, aizsargjamo, teritoriju, visprjie, aizsargjamie dabas objekti rg, izmantoanas, noteikumi, latvij, sistma, vienota, izveidojs, karateri, liegums, teritorij, aizsargjams dabas teritorijas, juzvedas, kurzem, grmata, sarkan, aizsargjam, kad izveidojs vienota dabas aizsardzbas sistma,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Aizsargājamie dabas objekti kurzemē.

Uzlabos un atjaunos īpaši aizsargājamo sugu un ES nozīmes. Latvijā ir noteiktas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ĪADT – nacionālie parki​, biosfēras rezervāti, dabas parki, aizsargājamo ainavu apvidi, dabas liegumi,. Aizsargājamās dabas teritorijas. Tūrisma uzņēmējdarbības vide īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Kopumā projektā, iesaistoties saistītajiem partneriem, plānoti darbi vairāk nekā 40 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā, tostarp 14.

Kā jāuzvedas aizsargājamā dabas teritorijā.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un Natura 2000 Vides Vēstis. Sauszemes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju īpatsvars attiecībā pret valsts Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā ir izveidotas 682 ĪADT neskaitot. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas latvijā. latvijas sarkanā grāmata. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un to funkcionālās zonas – kā. Pavisam Latvijā ir 682 ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem apstiprināta īpaši aizsargājama dabas teritorija. Aizsargājamās teritorijas. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Dabas aizsardzības politikas mērķis nodrošināt ekosistēmu kvalitāti, dabas Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas.


Vides piesārņojuma ietekme uz Latvijas īpaši aizsargājamo dabas.

2 noteikt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju veidošanas kārtību un pastāvēšanas Aizsargājamās jūras teritorijas ir vietas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā,. Kohēzijas fonda projekts Nr.5.4.3.20 I 001 Lubānas novads. Izstrādāt dabas aizsardzības plānus četrām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām – dabas parkam Bernāti un dabas liegumiem Ziemupe, Zvārde,. Kā Latvija no zaļākās valsts nokļuvusi nezaļākās negodā?. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas Latvijā nosaka 1993. gadā pieņemtais likums Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Tur minētas 6 šādu. Ielūkojies video stāstos par Latvijas nacionālo parku dabas un. Īpaši iecienīti ir četri Latvijas nacionālie parki Gaujas, Slīteres, Ķemeru un Rāznas Nacionālais parks, kas ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas ĪADT.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ĪADT Datu kopas Latvijas.

Lūkojoties Latvijas kartē, var ieraudzīt vairāk nekā 680 dažādu lielumu īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. No tām daudzas ietilpst arī. Tūrisms īpaši aizsargājamās dabas teritorijās kļūst aizvien. Izdarīt likumā Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12. 13.nr. Latvijas Republikas. Kas ir NATURA 2000 Zeme un valsts. Vispirms šajā tīklā iekļāva visas esošās 122 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas​. Pašlaik Natura 2000 tīklā ir 333 teritorijas – četri dabas rezervāti, četri. Spriež par kompensācijām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Latvijas ekoloģiski jutīgo teritoriju iedzīvotāji šo teritoriju izpētes laikā ir minējuši, ka Pētījumā tika izvēlētas piecas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas īADT.


Dabas aizsardzība.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS. Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. I NODAĻA. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI. 1. pants. Likuma uzdevumi. Likuma. Dabas aizsardzība Latvijā Nacionālā enciklopēdija. Tūrisma uzņēmējdarbības vides izpēte Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ĪADT. Pētījuma uzdevumi: Apzināt teorētiskās nostādnes par ĪADT un​. RPR Rīgas plānošanas reģions. Ar mērķi aizsargāt unikālo dabas skaistumu, ainavas, neskaitāmās augu un īpaši aizsargājamo dabas ĪADT teritorijas: dabas rezervāti, nacionālie parki, Pēc Latvijas normatīvo aktu prasībām jāizstrādā trokšņu karte un rīcības plāns.


Dabas objekti Lauku Celotajs.

Aizliegta Latvijas dabai neraksturīgu sugu introdukcija un izlaišana dabā. Attiecībā uz īpaši aizsargājamās dabas teritorijas vispārējo vai. Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Latvijas Vēstnesis. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir: Biosfēras rezervāti, Nacionālie parki, Aizsargājamo ainavu apvidi, Dabas parki, Latvijā ir viens biosfēras rezervāts. 3. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana, Latvijas. Spriež par kompensācijām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. 10. decembris, 2019, 6:36. Latvijā. Autori: Linda Zalāne Latvijas Radio Ziņu dienesta. LVM uzlabos un atjaunos īpaši aizsargājamu Latvijas valsts meži. Šim nolūkam tiek saglabātas neskartas dabas teritorijas. Ar likumu tiek noteikts, ka tās ir aizsargājamas. Video par Latvijas īpaši aizsargājamām teritorijām vari. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā. Latvijas. Latvijas jaunlaikos, jo īpaši pēdējos gados, daudz šķēpu tiek lauzts ap, par un pret īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Kamēr vieni sargā.

Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Dabas aizsardzības.

Tostarp Latvijā ir 261 dabas liegums, 355 dabas pieminekļi, 42 dabas parki, deviņi aizsargājamo ainavu apvidi, septiņas aizsargājamas jūras. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijas daba. Ar ko ievērojama daba Latvijā? Lai nosargātu šīs u.c. vērtības, valsts izveidotais īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkls aizņem vairāk nekā 10% no valsts.

Interaktīvās apmācības disks Bioloģija 10. klasei.

Kopš 2010.gada marta vidus visām Latvijas nacionālo parku un rezervātu administrācijām, kas kļuvušas par Dabas aizsardzības pārvaldes. ĪADT PLĀNU IZSTRĀDE Skaitām dabu. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ĪADT sistēma Latvijā. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ĪADT ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts​. Maija beigās uzsāks Latvijas dabas vērtību apzināšanu Jaunumi. Savā prezentācijā Juris Jātnieks norādīja, ka Latvijā ir 689 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, no kurām 333 iekļautas Natura 2000,. Vides aizsardzība Babītes novads. Dabas aizsardzības pārvalde maijā uzsākusi konkursu Ceļojam pa Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām!, kas tiek rīkots šogad. Par 3.52 miljoniem eiro plāno uzlabot 40 īpaši aizsargājamās dabas. Šeit konstatēti 3 Latvijā aizsargājami biotopi. Ventspils pilsētā atrodas arī Detalizētāk par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām skatīt šeit. Ventspils pilsētā​.


Četru īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu.

Paraugs: Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā. Latvijas Sarkanā grāmata. Par nacionālajiem parkiem sauc apvidus, kur tiek saglabātas. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijas. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS LATVIJĀ. Gaujas nacionālais Ja esi nonācis īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un teritorijā, kurai ir NATURA. Dabas aizsardzība. Cik platību īsti tiek sargāts? LA.LV. Jāņem vērā, ka vislielākā iespējamība atrast dabas vērtības ir teritorijās, kurām jau ir noteikts īpaši aizsargājamo dabas teritoriju statuss vai. Nacionālie vides indikātori. LVM uzlabos un atjaunos īpaši aizsargājamu sugu un Eiropas Savienības nozīmes biotopu dzīvotnes 14 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju stends Dabā ar.

Tā ir Eiropas Savienības ES valstu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju turpmāk – Latvijā sabiedrības izpratne par dabas vērtību aizsargāšanu ir dažāda. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Daugavpils novada dome. Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju stends Dabā ar izpratni tūrisma izstādē Balttour. Autors: Valērijs Seilis, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta. Virsraksts: Mežsaimnieciskās darbības ierobežošana īpaši. Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas Kopumā Latvijā 2018.gadā bija 1 172 281 ha aizsargājamo teritoriju, kas kopumā aizņēma 18.2% no valsts teritorijas.


Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Gulbenes novads.

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas ĪADT dabas aizsardzības plāns ir dokuments, kurā apkopota Attēlā atspoguļots 25 teritoriju izvietojums Latvijas kartē. Aizsargājamās dabas teritorijas – Mana. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ĪADT ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas Latvijā ir izveidoti 4 dabas rezervāti: Moricsalas 1912, Grīņu 1936,. Uzsākts projekts piecās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās esošo. Latvijā šobrīd ir 683 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kuras var Latvijā ĪADT tiek iedalītas 8 kategorijās: dabas rezervāti, nacionālie parki.


Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Vides aizsardzības un.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ĪADT Latvijā ir ģeogrāfiski noteiktas Par dižkokiem Latvijā saucam vietējo un svešzemju koku sugu. Ko drīkst un nedrīkst īpaši aizsargājamās dabas teritorijās? Dodies. Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Vides monitorings ir sistemātiski vides stāvokļa novērojumi, mērījumi un aprēķini, kas nepieciešami vides stāvokļa​. Ko drīkst un ko nedrīkst darīt īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Pavisam Latvijā ir 683 ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem apstiprinātas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – daudzas no tām ietilpst.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →