Back

★ UNESCOUNESCO
                                     

★ UNESCO

Apvienoto Nāciju organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija) ir specializēta apvienoto nāciju aģentūra. UNESCO dibināta 1945. gadā. esmu 16. novembrī, ar mērķi veicināt visā pasaulē miera kultūru, rosināt sadarbību un dialogu starp cilvēkiem un dažādām kultūrām, dot ieguldījumu nabadzības mazināšanā un veicināt ilgtspējīgu attīstību ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju palīdzību.

UNESCO pēc sava juridiskā statusa ir patstāvīga, autonoma starpvaldību organizācija, un šobrīd tai ir 195 dalībvalstis. Tās galvenais izpilddirektors kopš 2017. gadam. rudens ir francijas pārstāvis, Viņa Azuleja. UNESCO budžetu dalībvalstu ikgadējās iemaksas, kā arī īpašas valstu mērķdotācijas kādu noteiktu programmu attīstības projektiem.

UNESCO ir trīs lēmējinstitūcijas: UNESCO ģenerālā konference, kurā ir pārstāvētas visas UNESCO dalībvalstis ar vienu balsi katrai un kas atbilst vismaz reizi divos gados, UNESCO izpildpadome, kuras sastāvā ir 58 ģenerālās konferences dalībniekiem, dalībvalstis un kas ir galvenā lēmējinstitūcija ģenerālās konferences, ik, un dalībvalstu nacionālās komisijas, kuru uzdevums ir, lai nodrošinātu, ka visiem valsts sadarbību ar UNESCO, pārstāv organizācijas intereses, kā arī, lai nodrošinātu UNESCO āzijas un klusā okeāna reģionā.

                                     

1. UNESCO sāka. (UNESCO started)

UNESCO ir mantiniece Tautu savienības starptautiskai komisijai par intelektuālo sadarbību, kas tika izveidota 1921. gadā. gadā ar mērķi veicināt intelektuālu sadarbību starp valstīm, tādējādi nodrošinot pasaules sabiedrību un kultūru mierīgu līdzāspastāvēšanu. UNESCO ideja par klusā bez tam pastāv daudz garāka - tā ir ideja par kopīgu diskusiju, aicinot visas dalībvalstis "pie viena galda" un vienlīdzīgi iesaistīties, satikties un kopīgi vienoties par rīcību, kas saistīta ar cilvēces globālajiem izaicinājumiem. Šīs kopīgās rīcības pamatā ir vērtība, taisnīgums, solidaritāte, tolerance, cilvēktiesības un vienlīdzība ievērošana.

                                     

2. UNESCO darbības jomās. (UNESCOs activities in the areas of)

UNESCO mērķu īstenošanas piecās-izglītības, dabas zinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu, kultūras, komunikācijas un informācijas-darbības jomās.

Izglītība ir UNESCO plašāku darbības lauku. UNESCO uzdevums ir tiekties uz izglītības pieejamības visā pasaulē ikvienam cilvēkam neatkarīgi no viņu dzimuma, rases, reliģiskās piederības, sociālā vai ekonomiskā stāvokļa. UNESCO izglītības programmu attīstību, tiek izstrādātas stratēģijas un risinājumi kvalitātes uzlabošanai, mācību procesa un rezultātu novērtēšana ir atvērtas un iekļaujošas vides, jaunu tehnoloģiju un mācību metodēm visos izglītības sistēmas līmeņos.

UNESCO stratēģija zinātnes jomā ir veicināt un attīstīt zinātnes saikni ar sabiedrību, uzsverot zinātni kā galveno līdzekli attīstībai. UNESCO aicina dalībvalstis attīstības programmai būtu jābalstās uz objektīviem pētījumiem un zinātnes un tehnoloģiju attīstība, turpretim pētnieki, UNESCO vieno un aicina reaģēt uz pārmaiņu procesiem, iedrošinot meklēt tiem inovatīvus risinājumus un attīstīt jaunas pieejas.

^ "Mērķis dabas zinātnes ir sekmēt pētījumus pamatzinātnēs bija, lai stiprinātu pētniecības kapacitāti, sekmēt vienlīdzību zināšanu un tehnoloģiju pieejamību un veicināt sabiedrības zināšanas dabas zinātņu jomās visā pasaulē.

UNESCO sociālo un humanitāro zinātņu jomā sekmē zināšanu uzkrāšanu, standartu izstrādi, intelektuālo sadarbību un domu apmaiņu ar mērķi veicināt sociālo pārmaiņu procesus, kas sekmētu savstarpēju cieņu un tiesisko un morālo normu ievērošanu. UNESCO aktivitātes šajā jomā ir vērstas uz ētikas, cilvēktiesību, sociālo pārmaiņu un filozofijas jautājumu attīstībā, ieguldījumu politikas dokumentu un rīcības plānu izstrādei.

Kultūra ir UNESCO darbības joma, kas ir saistīta ar visas pasaules kopīgo pieredzi un vērtībām, zināšanu un prasmju mantojumu un cilvēces jaunrades un daudzveidību. Savu lomu kultūras jomā raksturo tās ieguldījums globālās attīstības un apvienoto nāciju organizācijas uzturēšanā, kultūras nozīme ekonomiskās izaugsmes un sociālās kohēzijas pasākumiem. UNESCO uzskata kultūru par attīstības pamatfaktoru.

Komunikācijas un informācijas joma ir UNESCO darbības nozares komunikācijas, zināšanu aprites un informāciju tehnoloģiju, kuros UNESCO kalpo kā forums, kur tiek risināti un analizēti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju straujā attīstība no sociālā, kultūras, ētikas un tiesību problēmas. UNESCO veicina vārda un preses brīvības un mediju lietotpratību, ar vispārēju piekļuvi informācijai, ētikas un demokrātijas principu ievērošanu un kultūras daudzveidības pasaules informācijas tīklā.

                                     

3. UNESCO mērķus, funkcijas un prioritātes. (UNESCOs objectives and priorities of the)

Galvenais UNESCO šodienas uzdevums ir palīdzēt dalībvalstīm sasniegt ANO Tūkstošgades attīstības un citus starptautiski definēti attīstības mērķi. UNESCO programmas īstenošanu savās kompetences jomās, īpašu uzmanību pievēršot problēmas līdz 2015. gadam. ar pusi samazināt nabadzību, sekmēt izglītības pieejamību un kvalitāti visiem, veicināt ilgtspējīgas attīstības principu un iestāties par mieru un drošību pasaulē.

Mērķu sasniegšanai UNESCO ir noteikts galvenās funkcijas: būt par ideju laboratoriju, kalpot par informācijas apstrādes centru sabiedrībā, būt par standartu veidotāju, veicināt dalībvalstu kapacitāti UNESCO darbības jomās un būt par sadarbības vadītāja.

UNESCO galvenās prioritātes 2008. - 2013. gadā.: nodrošinot kvalitatīvu izglītību, kas pieejama visiem mūžizglītības perspektīvā, nodrošināt zināšanu un zinātnes politikas mobilizāciju ilgtspējīgai attīstībai, pievērsties jaunajiem ētikas izaicinājumiem, veicināt kultūras daudzveidības un starpkultūru dialogu un veidot iekļaujošu zināšanu sabiedrību caur informāciju un komunikāciju.                                     

4. UNESCO nacionālās komisijas. (National commissions for UNESCO)

Nacionālās komisijas, dalībvalsts institūcija sadarbībai ar UNESCO, kuru tiesiskais statuss tiek noteikts, pamatojoties uz katras valsts iekšējo tiesību sistēmu. Nacionālās komisijas ir unikāls institucionālā struktūra, kas nav līdzīga nevienai no apvienoto nāciju organizācijā, fondā vai institūcijā. UNESCO nacionālo komisiju pamatuzdevums ir nodrošināt, ka katras dalībvalsts sadarbību, un pārstāvēt dalībvalsts intereses organizācijas, kā arī īstenot UNESCO programmas un idejas sava.

Latvija par UNESCO dalībvalsti kļuva, 1991. gadā. lpp. 14. oktobrī, oficiālā uzņemšanas ceremonijā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē. Pēc Latvijas pievienošanās UNESCO - 1992. tika izveidota UNESCO latvijas Nacionālā komisija par JAUNU, oficiāli dibināts 1994. gadā. gads 1994. lpp. 24. novembrī Latvijas Republikas LATVIJAS republikas Saeima ar likumu Par UNESCO IZPILDVARAS, Satversmes apstiprināšanu.

UNESCO LNK ir vienīgā institūcija, kas nodrošina UNESCO programmu īstenošanu un koordinēšanu Latvijā sadarbībā ar pilnvarojumu valdībai un nevalstiskajām organizācijām, veicina UNESCO normatīvo dokumentu un ideju pieņemšanu un īstenošanu Latvijā, kā arī, sadarbībā ar Ārlietu ministriju, atbalsta un aizstāv Latvijas intereses un Latvijas pieredzes novērtēšanu atpazīstamību starptautiskā UNESCO intereses, un projekta joma.

UNESCO darbības galvenās jomas Latvijā ir: pasaules mantojuma nemateriālā un dokumentārā kultūras mantojuma saglabāšana, inovatīvu sadarbības tīklu attīstību un koordināciju zināšanu sabiedrības veicināšana un zināšanu mobilizēšana un izglītības pieejamības un kvalitātes veicināšana, stiprinot mūžizglītības, iekļaujošās izglītības un ilgtspējības principus un vērtības izglītībā.

Unesco lnk veicina pareizu dalību UNESCO, sniedz atzinumus un priekšlikumus par UNESCO kompetences jautājumiem, izstrādā rīcības plānus UNESCO programmu īstenošanai Latvijā, koordinējot to izpildi, piedalās UNESCO un attiecīgās starpvaldību un starptautiskajās institūcijās, kā arī sniegt informāciju un formām, kā arī sadarbību Latvijā UNESCO darbības jomās.

                                     
 • UNESCO Pasaules mantojuma saraksts ir oficiāls saraksts, kurā iekļauti visi UNESCO Pasaules mantojuma objekti. Izmaiņas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā
 • Lielbritānijā Apvienotajā Karalistē kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Kopā UNESCO sarakstā ir iekļautas oficiāli 30 vietas, no tām 4
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Zviedrijā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Kopā UNESCO sarakstā ir iekļautas oficiāli 15 vietas 13 kultūras
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Polijā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Kopā UNESCO sarakstā ir iekļautas oficiāli 14 vietas 13 kultūras
 • objekts Latvia Whc. unesco org. Skatīts: 2015. gada 8. janvārī. Historic Centre of Riga, UNESCO Struve Geodetic Arc, UNESCO UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
 • Eiropā Apdraudētie Pasaules mantojuma objekti UNESCO Pasaules mantojuma objekti - oficiālā mājaslapa UNESCO Pasaules mantojuma objektu saraksts Pasaules
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Rumānijā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Kopā UNESCO sarakstā ir oficiāli iekļautas 7 vietas 6 - kultūras
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Lietuvā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. UNESCO sarakstā no Lietuvas ir iekļautas 4 vietas visi kultūras
 • apkopotas tās vietas Bosnijā un Hercegovinā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Kopā UNESCO sarakstā ir oficiāli iekļautas 3 vietas visi kultūras
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Austrijā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Kopā UNESCO sarakstā ir iekļautas oficiāli 9 vietas, savukārt 13
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Etiopijā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Kopā UNESCO sarakstā ir iekļautas oficiāli 9 vietas 7 - kultūras
                                     
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Malaizijā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Kopā UNESCO sarakstā ir iekļautas oficiāli 4 vietas 2 - kultūras
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Albānijā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Kopā UNESCO sarakstā ir iekļautas oficiāli 2 vietas, savukārt 5
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Jaunzēlandē, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Kopā UNESCO sarakstā ir iekļautas oficiāli 3 vietas 2 - dabas
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Melnkalnē, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Kopā UNESCO sarakstā ir oficiāli iekļautas 3 vietas 2 - kultūras
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Gambijā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Kopā UNESCO sarakstā ir iekļautas oficiāli 2 vietas abi kultūras
 • apkopotas tās vietas Dienvidāfrikas Republikā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. UNESCO sarakstā no Dienvidāfrikas ir iekļautas 8 vietas 4
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Igaunijā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. UNESCO sarakstā no Igaunijas ir iekļautas 2 vietas abi kultūras
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Kiribati, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Kopā UNESCO sarakstā no Kiribati ir iekļauta 1 vieta dabas objekts
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Pakistānā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Kopā UNESCO sarakstā ir iekļautas oficiāli 6 vietas visu kultūras
 • apkopotas tās vietas Ziemeļmaķedonijā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. UNESCO sarakstā no Ziemeļmaķedonijas ir iekļauta 1 vieta jaukts
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Hondurasā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Kopā UNESCO sarakstā ir iekļautas oficiāli 2 vietas 1 - kultūras


                                     
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Sanmarīno, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. UNESCO sarakstā no Sanmarīno ir iekļauta 1 vieta kultūras objekts
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Luksemburgā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. UNESCO sarakstā no Luksemburgas ir iekļauta 1 vieta kultūras
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Moldovā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. UNESCO sarakstā no Moldovas ir iekļauta 1 vieta kultūras objekts
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Singapūrā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. UNESCO sarakstā no Singapūras ir iekļauta 1 vieta kultūras objekts
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Botsvanā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Kopā UNESCO sarakstā ir iekļautas oficiāli 2 vietas 1 - kultūras
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Sentlūsijā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. UNESCO sarakstā no Sentlūsijas ir iekļauta 1 vieta dabas objekts
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Baltkrievijā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. UNESCO sarakstā no Baltkrievijas ir iekļautas 4 vietas 3 - kultūras
 • Sarakstā apkopotas tās vietas Afganistānā, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. UNESCO sarakstā no Afganistānas ir iekļautas 2 vietas abi kultūras

Users also searched:

kas ir unesco, lapzeme unesco, unesco atšifrējums, unesco kultūra, unesco latvija, unesco latvijas dārgumi, unesco lv, unesco vērtības, UNESCO, unesco, latvijas, unesco lv, kas ir unesco, unesco latvijas drgumi, lapzeme unesco, unesco kultra, unesco atifrjums, atifrjums, latvija, vrtbas, drgumi, lapzeme, kultra, unesco vrtbas, unesco latvija, izglītība latvijā. unesco,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Unesco latvijas dārgumi.

Apsveicam! Latvijas KM Dace Melbārde šogad ievēlēta UNESCO. UNESCO Vasaras skola s prezentācija Baltijas ceļa stāsti Ventspils bibliotēka. Unesco vērtības. 15 Latvijas dārgumi, kuri ir iekļauti UNESCO sarakstā Izklaides. Rundāles pils iekļauta UNESCO Latvijas Nacionālajā sarakstā 2 Latvijā 21.02. Latvija piesaka Kuldīgu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.

Unesco atšifrējums.

UNESCO ZAAO. 16. oktobrī tehnikumā UNESCO nedēļas un Karjeras nedēļas ietvaros notika karjeras izglītības pasākums Ielogojies nākotnē! Kuldīgas Mākslas… un. Unesco latvija. UNESCO Tēmas DELFI. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. Reģ. Nr. 90000089305. Pils laukums 4 – 206, Rīga, LV 1050. Tālrunis: 371 67 325 109. Fakss: 371 67 222 762.


Lapzeme unesco.

Birka UNESCO irLiepāja. UNESCO aicina pieteikt nominācijas 2019.gada UNESCO un Japānas valdības balvai konkursā par izglītību ilgtspējīgai attīstībai, sazinoties ar UNESCO. UNESCO mantojuma vietas un kultūrtelpas Igaunijā un Latvijā. Grobiņas arheoloģisko ansambli piesaka UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam Liepājā notiks konkurss skolēniem UNESCO elpa Latvijā.

Izstādes Pasaule tavā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma.

1.pants. Likuma mērķis un darbība. 1 Likums nosaka Apvienoto Nāciju Izglītības​, zinātnes un kultūras organizācijas turpmāk UNESCO Latvijas Nacionālās. Izsludina pieteikšanos UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas. Lai sekmētu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un stāstniecības nozīmīgo lomu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija LNK 2009. gadā izveidoja. Latvija piesaka Kuldīgu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam. UNESCO nedēļā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija LNK vēlas rosināt dārgumu cildināšana, kuras mērķis ir meklēt UNESCO sarakstos un reģistros. UNESCO Tēzaurs. Oktobra nogalē notika UNESCO programmas Pasaules atmiņa Nacionālā reģistra nominācijas Sibīrijas vēstules uz bērza tāss dalībnieku, kā arī Lietuvas un.


UNESCO katedra Hespi.

Uzsākta UNESCO nominācijas Kuldīga Goldingena Kurzemē pārvaldības plāna projekta UNESCO Pasaules mantojuma nominācijas. UNESCO publikācija par līmeņu noteikšanu un mācīšanās rezultātu. Starptautiskās Mākslas Asociācijas IAA AIAP UNESCO Latvijas Nacionālā komiteja, Reģ. nr. 000800921, Rīga, 11. novembra krastmala 35, LV 1425. likvidēts. E. Rinkēvičs Parīzē tiekas ar UNESCO ģenerāldirektori. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas LNK Asambleja, pamatojoties uz ekspertu izvērtējumu, pieņēma lēmumu iekļaut Rundāles pils. UNESCO – Rīgas 74.vidusskola. Network of UNESCO Cultural Spaces, No. Convention for the Safeguarding of the ICH adopted by UNESCO General Conference in 2003.


Unesco TVNET.

Piesaka Kuldīgu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam. 20. janvārī Černobiļas atomelektrostaciju vēlas iekļaut UNESCO pasaules mantojuma sarakstā 1. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija: JAUNUMI. Latvija UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajam sarakstam piesaka plostnieku amata prasmes. Pirms nedēļas, Kultūra UNESCO​. UNESCO Latvijā Daugavpils 16.vidusskola. UNESCO uzsāktā kampaņa pret Ēģiptes un Sudānas valdībām neļāva šim Konsekventi par pieminekļu aizsardzību cīnījušās UNESCO un ICOMOS.

Kā Latvijai iekļūt UNESCO Pasaules Mantojuma… Latvijas Vēstnesis.

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija UNESCO ir specializēta Apvienoto Nāciju Organizācijas ANO aģentūra. UNESCO dibināta​. Starptautiskās Mākslas Asociācijas IAA AIAP UNESCO. Latvijas KM Dace Melbārde šogad ievēlēta UNESCO Ģenerālas konferences 39. sesijas viceprezidentes amatā. 03.11.2017. 195 UNESCO dalībvalstis Parīzē.

Uzsākta UNESCO nominācijas Kuldīga Goldingena Kurzemē.

3. pants. Ar šā likuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumu Par UNESCO Latvijas Republikas. UNESCO kultūrtelpu tīkls 2020 – Suitu kultūrtelpa. No 12. līdz 18. oktobrim Latvijā norisinās UNESCO nedēļa. Tās ietvaros 13. oktobrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 Durbes pilī M. Parka iela 7 apmeklētājiem. Dalība UNESCO programmā Madonas novadpētniecības un. Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija UNESCO, iestāšanas gads – 1991.gads. UNESCO tika izveidota 1945.


Latvija UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma.

Latvija UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam nominējusi Kuldīgu. Trešdien, 20. janvārī, nominācijas iesniegumu parakstīja kultūras. Zaudējis spēku Par UNESCO Latvijas Republikas Nacionālās. Oktobrī Latvijā norit UNESCO nedēļa. Arī mūsu skolā notiek tai veltītas aktivitātes. Klases stundās skolēni pēta un pārrunā informāciju par. Starptautiskās Mākslas Asociācijas IAA AIAP UNESCO Lursoft. UNESCO pētījums Līmeņu noteikšanu un mācīšanās rezultātu atzīšana Level ​setting and recognition of learning outcomes, UNESCO 2015 tagad pieejams. UNESCO 7 April is the International Day of Reflection on. Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija ir specializēta ANO aģentūra.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

UNESCO saīsinājums. 1.Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija angļu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO programma Pasaules atmiņa ← Latvijas Nacionālais. UNESCO KATEDRAS ZIŅAS Globālais autoru tīklojums ap DU UNESCO Katedras žurnāliem JTES un DCSE Journal of Teacher Education for Sustainability. UNESCO LNK un Strūves meridiāna loka divi punkti – platforma. UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma politikas un tiesību katedra UNESCO katedras darbība ir vērsta uz maģistrantūras un doktorantūras studiju attīstību.


UNESCO Vasaras skola s prezentācija Baltijas ceļa stāsti.

2017.gada 22.maijā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais noslēdza. Raksti par tēmu UNESCO. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un citas juridiskās personas līdz 2020. gada 30. jūnijam pieteikt izcilus. Sākusies UNESCO Ģenerālās konferences 36. sesija. TŪRISMA PROGRAMMAS kas aicina iepazīt UNESCO mantojuma vietas un Lībiešu krasts Latvijā, kur var iepazīt UNESCO mantojumu šādos veidos. UNESCO Tēma. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas LNK Asambleja, pamatojoties uz ekspertu izvērtējumu, pieņēmusi lēmumu iekļaut Rundāles pils. UNESCO katedra Daugavpils Universitāte. Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas saīsinātais nosaukums. Atbilžu varianti: NATO. UNESCO. UNICEF. Cēsu pils. Mežotne. Rundāles.


UNESCO Nacionālā komiteja – Speakers – Sarunu festivāls LAMPA.

Lietotāji meklē arī šo. UNESCO aicina pieteikt balvai par izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Suitu kultūrtelpa ir iekļauta UNESCO pasaules nozīmes kultūras mantojuma sarakstā!!! 2009. gada 1. oktobrī, UNESCO ceturtajā Nemateriālās kultūras. UNESCO nedēļā vairāk nekā 70 pasākumos cildinās Latvijas. UNESCO Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija. Galvenās LNK funkcijas ir nodrošināt un koordinēt sekmīgu Latvijas dalību UNESCO.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →